คลังเก็บหมวดหมู่: ITA2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการใน รอบ 6 เดิือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการใน รอบ 6 เดิือน ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบเดือน ต.ค.2565-มี.ค.2566