คลังเก็บหมวดหมู่: สถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการใน รอบ 6 เดิือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการใน รอบ 6 เดิือน ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2566