วันอาทิตย์, กันยายน 26, 2021

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการที่ผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้านมาจัดทำร่างแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง