คลังเก็บหมวดหมู่: ITA2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566-2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566-2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม2565

กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)