ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีัยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับเกียรติจากพระมหาชาติฐิติพัศ สนฺตจิตโต (วงษ์ธนัชปัณชญา) ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม วัดหนองกอก บรรยายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ ในภาคเช้า และคุณชัยชนะ โขงจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ ในภาคบ่าย

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564

คณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้ออกตรวจสถานประกอบการ ได้แก่ ฟาร์มสุกร โรงสีข้าว โรงดองผัก และสถานที่รับซื้อพืชไร่ เพื่อพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้แก่เผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมซ่อมบ้านผู้พิการ ตามโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
          เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ซ่อมบ้านผู้พิการ นางใบ เป็งกิจ บ้านเลขที่ 83 หมู่ 6 บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง ตามโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 หลังๆละ 20,000 บาท เพื่อนำมาจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ (ไม่มีค่าแรงงาน)

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง