ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U เหมืองหลวง บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีัยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

 

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง