ประชุมบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2-6 ที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ​น้ำกัดเซาะตลิ่งเสียหาย

6

วันที่ 24 ตุลาคม เวลา 20.00 น. นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง สท.วิทยานนท์ ประสม สท.สมคิด หลีกเหลียง นายจันทร์ ประสม เลขานุการนายก นายชัยพร เชื้องดวงทิพย์ นายช่างโยธาชำนานการ รักษาการผู้อำนวยการก่องช่าง ทต.ทุ่งผึ้ง ประชุมราษฏรบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2-6 ที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ(อุทกภัย)​น้ำกัดเซาะตลิ่งเสียหายและได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 5 ล้านบาท
โดยมติที่ประชุมผู้ได้รับผลกระทบตลิ่งพังและพื้นที่ไกล้เคียงยินยอมให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างและขนวัสดุผ่านพื้นที่ได้โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดจากการก่อสร้างพนังป้องกันตลิงลำน้ำแม่วัง (เหล่าหลวง)​ 

แบ่งปัน