ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้งฯ

4

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง การดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1,2 รพ.สต บ้านทุ่งฮ้าง, รพ. สต. บ้านแจ้คอน, ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ต.ทุ่งผึ้ง 

แบ่งปัน