ทำฝายปูนปั้นลำห้วยแม่ช่อฟ้า บ้านแม่จอกฟ้า หมู่8

5

20 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งร่วมกิจกรรมทำฝายปูนปั้นที่บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ 8 ลำห้วยแม่ช่อฟ้าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ นำโดยนายกถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนันประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่จันทร์ติ๊บ พงษ์พลวัต ผญบ.ม.8. ผู้ใหญ่อุทาน สมเพราะ ผญบ.ม.5 ผู้ใหญ่ชาญ จานแก้ว ผญบ.ม.1 ผู้ใหญ่สุพัด อาลา ผญบ.ม.7 จนท.อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อ.เสกสรร แดงใส สิบเอกสุรชัย ต่อสู้ เจ้าพนักงาน ปภ.ทต.ทุ่งผึ้ง ครู.กศน.อ.แจ้ห่ม ทีมวิจัย.ทุ่งผึ้ง พี่น้องจิตอาสาเยาวชนและชาวบ้านแม่จอกฟ้า น้องๆเยาวชนบ้านผาแดง.อ.งาว

แบ่งปัน