ประชุมมอบนโยบาย ณ อำเภอแจ้ห่ม

123

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม รัฐวิสาหกิจและเอกชน
โดยมีนายยุทธพงค์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานที่ประชุมมอบ นโยบายและแจ้งข้อราชการประจำเดือนฯ

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง

แบ่งปัน