โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตัดหญ้า) ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

143

วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งให้การต้อนรับ นายดิเรก ไพบูลย์วัฒนผล ฝ่ายช่างเครื่องกล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปางและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตัดหญ้า) ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โดยมีนายดิเรก ไพบูลย์พัฒนผล ฝ่ายช่างกลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง มาบรรยายให้ความรู้กับชาวบ้านแม่จอกฟ้าหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ทางเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งขอขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปางและนายดิเรก ไพบูลย์พัฒนผล ที่ให้ความกรุณาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมบ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและการคมนาคมลำบาก
และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อฟ้าที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่โรงเรียนบ้านแม่จอกฟ้าพร้อมกับที่พักของวิทยากร มา ณ โอกาสนี้ด้วย

แบ่งปัน