ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

108
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและประชาชนในตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทานปละประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยร่วมกันพัฒนาถนนเส้นทางเข้าสู่ตำบลทุ่งผึ้ง จากบ้านวังใหม่ – บ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2
และได้รับความอนุเคราะห์รถไถ ท่านรองสุขุม วังเสาร์ ท่านรองประเสริฐ มุงเมือง ท่านที่ปรึกษาบุญมา จักร์รถ ท่านประธานสมศักดิ์ อดเหนียว ท่าน ส.ท.เสรี หน้าผ่อง ท่าน ส.ท.เจริญ จันทร์ตา ท่าน ส.ท.ปรีดี ประสม และท่าน ส.ท.อรรถพล ฟังเพลิน
 
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
แบ่งปัน