ประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

66

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ทีมประเมินที่ 6 ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมกันนี้้ยังได้ให้คำแนะนำ/ไปปรับใช้และเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน #ขอขอบคุณทีมประเมินฯ ทุกท่าน

แบ่งปัน