เปิดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563

110

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องผู้นำด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุคไทยแลนด์ 4.0
ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนายถาวร เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยา ประธานสภา รองประธานสภา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสภาเด็กตำบลทุ่งผึ้ง โรงเรียนแจ้คอนวิทยา

แบ่งปัน