ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

68
วันที่ 25 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
แบ่งปัน