โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมชิกสภาฯประจำปี 63

9

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” และหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานร่วมกัน และการดำรงตนอย่างไรให้มีความสุข ประสบผลสำเร็จ” เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แบ่งปัน