โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมชิกสภาฯประจำปี 63

66

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” และหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานร่วมกัน และการดำรงตนอย่างไรให้มีความสุข ประสบผลสำเร็จ” เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แบ่งปัน