ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

46

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึุ้ง

แบ่งปัน