เยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาสฯ 1/12/63

75
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยนายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภา นายชิด ใจสาร สท.เขต 1 นายวิทยานนท์ ประสม สท.เขต 2 และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยือน พบปะพูดคุย สอบถามข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ /เด็กด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ 3 บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ 5 บ้านแจ้คอน หมู่ 6 บ้านใหม่สามัคคี หมู้ฝ่ 7 และบ้านจอกฟ้า หมู่ 8 ตำบลทุ่งผึ้ง อำแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
แบ่งปัน