ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

79
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 2

แบ่งปัน