โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

15

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางแสง กุญชร ม.2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมีนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธาน

แบ่งปัน