ตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2564

19

วันที่22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : LPA ประจำปี 2564

แบ่งปัน