ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีัยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

21

 

แบ่งปัน