รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อปพร.

159

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง โดยรับสมัครบุคคลชายหญิงอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 -31 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัตร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาจิตสาธารณะและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งสมัครเข้าเป็นอาสาสมัคร อปพร. โดยสมัครได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โทร. 054-380566

แบ่งปัน