โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

739

23 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดทำโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยมีนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งให้เกียรติเป็นประธาน และทีมวิทยากรนำโดยพันโทสุทัศน ์รัตนประชารมย์ หัวหน้าชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินกองทัพภาคที่ 3 ชุดที่ 2์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรจิตอาสา นักเรียนนักศึกษา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ประชาชนในพื้นที่ตำบลผึ้งเข้าร่วม ประมาณ 200 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้สิ่งที่ได้คือจิตสำนึกและความเป็นคนไทย มีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักในคำว่าอุดมการณ์รักชาติ และตอบแทนคุณแผ่นดินและดำรงไทยให้เป็นปึกแผ่นดังเช่นบรรพบุรุษที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อปกป้องรักและหวงแหนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

แบ่งปัน