สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านแม่จอกฟ้า

245

วันนี้ 1 กพ.61 นายกถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง มอบหมายให้นายประเสริฐ มุงเมือง รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับนายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ สมาชิกสภาฯ นายเสรี หน้าผ่อง สมาชิกสภาฯ นายอุทาน สมเพราะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นายจักติ๊บ พงพลวัต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต้อนรับคณะนายบรรเจิด บุญเสริม ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอแจ้ห่ม นายกฤษณะ แก้วนำ นายช่างสำรวจการไฟฟ้าอำเภอแจ้ห่ม นายยุทธพงษ์ แผ่นทอง พนักงานการไฟฟ้า ในการเข้ามาสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านแม่จอกฟ้าบริเวณที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อจะได้ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบตามความต้องการของประชาชนต่อไป

แบ่งปัน