Big Cleanig Day

280

วันที่ 10 พ.ค 2561 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล, น.ส.พิมพา ล่ำสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน, เจ้าหน้าที่ อสม., นางวาสนา ใจหมั้น ผู้ใหญ่บ้านแจ้คอนหมู่ที่ 6, นายประพรรณ จันทรตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4, จิตอาสา อส.รักษ์โลก, อส.รสทป. พร้อมทั้งชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 6 และชาวบ้านทุ่งผึ้งหมู่ที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleanig Day ทำความสะอาด ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านแจ้คอน ม.6 และบ้านทุ่งผึ้ง ม.4 เป้าหมาย วัด โรงเรียน ชุมชน เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคสมองอักเสบ โรคมาลาเรียฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ

แบ่งปัน