ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เข้าไปตรวจเยี่ยมราษฏรบ้านช่อฟ้า

111

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น นายทรงพล สวัสดิธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เข้าไปตรวจเยี่ยมราษฏรบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้าและตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561 ของจังหวัดลำปางจำนวน 3 โครงการ โครงการปลูกพืชเศรษฐิจ โครงการเลี้ยงหมูหลุม โครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยใช้แร็งงานสมทบของชาวบ้าน และร่วมพิธีเปิดถนนโดยผู้เฒ้าที่มีอายุมากที่สุดในหมู่บ้านเป็นประธานเปิด ซึ่งบ้านแม่จอกฟ้าเป็นหมู่ที่ยากจน ไม่มีไฟฟ้าใช้และการคมนาคมที่ลำบากมาก และท่านผู้ว่ายังได้แวะเยี่ยมให้กำลังใจ น.ส นรินดา อัดแอ ที่ได้รับอุบัติเหตุสมองได้รับการกระทบอย่างรุนแร็งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านแม่ช่อฟ้าและบ้านแม่จอกฟ้าขอขอบคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

แบ่งปัน