ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

124
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง                

จากสถิติการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปี งบประมาณ 2561 จำนวน 50 คน ปรากฏผลดังนี้

  • ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มารับบริการจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า ผู้มาใช้บริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน  30 คน  คิดเป็นร้อยละ 60  มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ   36 – 50 ปี  จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40  การศึกษาส่วนใหญ่จบประถมศึกษา จำนวน  25  คน      คิดเป็นร้อยละ 50 และในส่วนของอาชีพส่วนใหญ่เกษตรกร จำนวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 46
  • ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม        จังหวัดลำปาง พบว่าโดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับดีมากและระดับดี ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับพอใช้และควรปรับปรุง โดยรายการประเมินทั้ง 8 รายการ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก เฉลี่ย 22.63 คน และในระดับดี เฉลี่ย 27.37 คน  มีผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย อยู่ในระดับดีมาก จำนวนมากที่สุด 27 คน เนื่องจากได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา รองลงมาคือมีห้องน้ำสะอาดและเพียงพอกับความต้องการและมีน้ำสะอาดบริการอย่างเพียงพอ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมากในจำนวนที่เท่ากันคือ 25 คน สำหรับป้ายแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และการจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมากในจำนวนที่เท่ากัน คือ 24 คน และในประเด็นเจ้าหน้าที่มีความสุภาพในการให้บริการและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว  มีระดับความพึงพอใจในระดับดีพอๆกัน และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากที่มีค่าคะแนนต่ำสุด ได้แก่ ประเด็นการจัดสถานที่รอให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้จัดมุมหนังสือพิมพ์และติดตั้งจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพื่อให้สามารถรับชมรายการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งถ้าเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งมีงบประมาณเพียงพอควรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ผู้รับบริการก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
  1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงที่เห็นได้ง่าย

ดีมาก  ร้อยละ  54       ดี  ร้อยละ  46

  1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านการมีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่

ดีมาก  ร้อยละ  48       ดี  ร้อยละ  52

  1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสุภาพในการให้บริการ

ดีมาก  ร้อยละ  38       ดี  ร้อยละ  62

  1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ

ดีมาก  ร้อยละ  38       ดี  ร้อยละ  62

  1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดสถานที่รอให้บริการ

ดีมาก  ร้อยละ  36       ดี  ร้อยละ  64

  1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านห้องน้ำที่มีความสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ ดีมาก  ร้อยละ  50      ดี  ร้อยละ  50
  2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีน้ำดื่มบริการอย่างเพียงพอ

ดีมาก  ร้อยละ  50       ดี  ร้อยละ  50

  1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม

ดีมาก  ร้อยละ  48       ดี  ร้อยละ  52

ดาวน์โหลด   รายงานสรุปความพึงพอใจของประชาชน

แบ่งปัน