คลังเก็บหมวดหมู่: การประชุมประจำเดือนข้าราชการพนักงานจ้าง

การประชุมหัวหน้าส่วน/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทต.ทุ่งผึ้ง ประจำเดือน มีนาคม 2566

 

การประชุมหัวหน้าส่วน/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ทต.ทุ่งผึ้ง

ประจำเดือน มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566  นายถวิล  กุญชร  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งทุกคน ร่วมประชุมพนักงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสำนัก/กอง ปัญหา อุปสรรค ในช่วงที่ผ่านมา             โดยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ได้แจ้งคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทุกคนทราบ เกี่ยวกับ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง  และได้ติดตามการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของเทศบาลทางเว็บไซต์ เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน