คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายแม่อีด) บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนายมูล กุญชร) บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง)

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการเสริมผิวแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ซอย 14 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง)

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งผึ้ง)

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าวัดทิศตะวันออก) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายและแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย4 ประปา) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัดเก่า) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายและแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง