คลังเก็บหมวดหมู่: การพัฒนาพื้นที่

ประชุมบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2-6 ที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ​น้ำกัดเซาะตลิ่งเสียหาย

วันที่ 24 ตุลาคม เวลา 20.00 น. นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง สท.วิทยานนท์ ประสม สท.สมคิด หลีกเหลียง นายจันทร์ ประสม เลขานุการนายก นายชัยพร เชื้องดวงทิพย์ นายช่างโยธาชำนานการ รักษาการผู้อำนวยการก่องช่าง ทต.ทุ่งผึ้ง ประชุมราษฏรบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2-6 ที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ(อุทกภัย)​น้ำกัดเซาะตลิ่งเสียหายและได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 5 ล้านบาท
โดยมติที่ประชุมผู้ได้รับผลกระทบตลิ่งพังและพื้นที่ไกล้เคียงยินยอมให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างและขนวัสดุผ่านพื้นที่ได้โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดจากการก่อสร้างพนังป้องกันตลิงลำน้ำแม่วัง (เหล่าหลวง)​ 

ทำฝายปูนปั้นลำห้วยแม่ช่อฟ้า บ้านแม่จอกฟ้า หมู่8

20 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งร่วมกิจกรรมทำฝายปูนปั้นที่บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ 8 ลำห้วยแม่ช่อฟ้าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ นำโดยนายกถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนันประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่จันทร์ติ๊บ พงษ์พลวัต ผญบ.ม.8. ผู้ใหญ่อุทาน สมเพราะ ผญบ.ม.5 ผู้ใหญ่ชาญ จานแก้ว ผญบ.ม.1 ผู้ใหญ่สุพัด อาลา ผญบ.ม.7 จนท.อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อ.เสกสรร แดงใส สิบเอกสุรชัย ต่อสู้ เจ้าพนักงาน ปภ.ทต.ทุ่งผึ้ง ครู.กศน.อ.แจ้ห่ม ทีมวิจัย.ทุ่งผึ้ง พี่น้องจิตอาสาเยาวชนและชาวบ้านแม่จอกฟ้า น้องๆเยาวชนบ้านผาแดง.อ.งาว

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายน้ำกัดเซาะตลิงพัง

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย สท.วิทยานนท์ ประสม นายจันทร์ ประสม เลขานุการนายกและพนักงาน ทต. เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายน้ำกัดเซาะตลิงพังเสียหายตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้นำชุมชนในเขต ทต.เพื่อพิจรณาให้การช่วยเหลือและรายงานให้อำเภอ จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

ตรวจสอบพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายจันทร์ ประสม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายเสรี หน้าผ่อง สมาชิสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ นายสมคิด หลีกเลี่ยง สมาชิสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และสิบเอกสุรชัย ต่อสู้ จพง.ป้องกัน ฯ ร่วมตรวจสอบพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ขอให้ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับผลกระทบได้แจ้งรายงานผู้นำชุมชนด้วยนะครับเพื่อจะได้รวบรวมรายงานให้ผู้บังบัญชาทราบตามลำดับชั้นต่อไปครับ : ส.อ.สุรชัย ต่อสู้ จพง.ป้องกัน ฯ ทต.ทุ่งผึ้ง

ซ่อมแซมถนนสายตำบลทุ่งผึ้ง-ตำบลร่องเคาะ

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา นายสุรศักดิ์ มากุลต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหัวฝายหมู่ที่ 3 นายอุทาน สมเพราะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จิตอาสา ประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกันซ่อมแซมถนนสายตำบลทุ่งผึ้ง-ตำบลร่องเคาะ (ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.)-ถนนแจ้คอน-ทุ่งฮ้าง-แจ้คอน-หัวฝาย ถนนเข้าบ้านปง ในการนี้ขอขอบคุณรองสุขุม รองประเสริฐ สท.เสรี สท.เจริญ ที่ให้การสนับสนุนรถไถปรับสองข้างถนน ขอบคุณ “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” และทุกๆท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมซ่อมแชมถนนในวันนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหมู่บ้านแม่ช่อฟ้า

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนชาวบ้านแม่จอกฟ้า ได้ร่วมกับนายช่างมงคล นาพรม นายช่างวิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน นายสันติ เมืองชื่น นายช่างเทคนิค นายสุรศักดิ์ ผารุธรรม นายช่างเทคนิค เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านบ้านแม่ช่อฟ้า (สาขาแม่จอกฟ้า) หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ขอขอบคุณท่านนายอำเภอแจ้ห่ม ท่านพลังงานจังหวัดลำปาง ที่ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพื้นที่เพื่อดำเนินการให้บ้านแม่จอกฟ้ามีโอกาสจะได้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้

ปรับปรุงถนน คสล.บ้านแม่จอกฟ้า

นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่ม ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงถนน คสล. บ้านแม่จอกฟ้า จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนแรงงานสมทบจากประชาชนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครรักษ์โลก, ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และชาวบ้านแม่จอกฟ้า ร่วมกันทำถนนจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21-25 พ.ค 61 ที่ผ่านมา

Big Cleanig Day

วันที่ 10 พ.ค 2561 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล, น.ส.พิมพา ล่ำสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน, เจ้าหน้าที่ อสม., นางวาสนา ใจหมั้น ผู้ใหญ่บ้านแจ้คอนหมู่ที่ 6, นายประพรรณ จันทรตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4, จิตอาสา อส.รักษ์โลก, อส.รสทป. พร้อมทั้งชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 6 และชาวบ้านทุ่งผึ้งหมู่ที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleanig Day ทำความสะอาด ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บ้านแจ้คอน ม.6 และบ้านทุ่งผึ้ง ม.4 เป้าหมาย วัด โรงเรียน ชุมชน เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคสมองอักเสบ โรคมาลาเรียฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ

ดับไฟป่าบริเวณทางห้วยต้นฮ่อ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งออกปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณทางห้วยต้นฮ่อ โดยจัดรถยนต์บรรทุกน้ำ 6000 ลิตร และรถยนต์บรรทุกน้ำ 1000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าทำการดับไฟ โดยมีท่านกำนันประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ได้นำเครือข่ายไฟป่าบ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 และเครือข่ายไฟป่าบ้านหัวฝายหมู่ที่ 3 เข้ามาช่วยดับไฟสามารถควบคุมไฟได้เมื่อเวลา 18.00 น. พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายประมาณ 50 ไร่

โครงการ Big Cleaning Day

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดโครงการ Big Cleaning Day ร่วมกับฝ่ายปกครอง อาสาสมัครจิตอาสาตำบลทุ่งผึ้ง อาสาสมัครรักษ์โลก ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง อสม.พัฒนาทำความสะอาดวัดพระธาตุมหาโป้น ทำความสะอาดล้างตลาดสดบ้านแจ้คอน เก็บขยะตามถนน ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรม” เราทำดีด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง