วันอาทิตย์, สิงหาคม 25, 2019

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา นายสุรศักดิ์ มากุลต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหัวฝายหมู่ที่ 3 นายอุทาน สมเพราะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จิตอาสา ประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกันซ่อมแซมถนนสายตำบลทุ่งผึ้ง-ตำบลร่องเคาะ (ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.)-ถนนแจ้คอน-ทุ่งฮ้าง-แจ้คอน-หัวฝาย ถนนเข้าบ้านปง ในการนี้ขอขอบคุณรองสุขุม รองประเสริฐ สท.เสรี สท.เจริญ ที่ให้การสนับสนุนรถไถปรับสองข้างถนน ขอบคุณ "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ" และทุกๆท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมซ่อมแชมถนนในวันนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี...

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนชาวบ้านแม่จอกฟ้า ได้ร่วมกับนายช่างมงคล นาพรม นายช่างวิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน นายสันติ เมืองชื่น นายช่างเทคนิค นายสุรศักดิ์ ผารุธรรม นายช่างเทคนิค เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านบ้านแม่ช่อฟ้า (สาขาแม่จอกฟ้า) หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ขอขอบคุณท่านนายอำเภอแจ้ห่ม ท่านพลังงานจังหวัดลำปาง ที่ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพื้นที่เพื่อดำเนินการให้บ้านแม่จอกฟ้ามีโอกาสจะได้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้

นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่ม ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงถนน คสล. บ้านแม่จอกฟ้า จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนแรงงานสมทบจากประชาชนจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ", ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครรักษ์โลก, ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และชาวบ้านแม่จอกฟ้า ร่วมกันทำถนนจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21-25 พ.ค 61 ที่ผ่านมา

วันที่ 10 พ.ค 2561 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล, น.ส.พิมพา ล่ำสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน, เจ้าหน้าที่ อสม., นางวาสนา ใจหมั้น ผู้ใหญ่บ้านแจ้คอนหมู่ที่ 6, นายประพรรณ จันทรตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4, จิตอาสา อส.รักษ์โลก, อส.รสทป. พร้อมทั้งชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 6 และชาวบ้านทุ่งผึ้งหมู่ที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleanig Day ทำความสะอาด ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย...

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งออกปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณทางห้วยต้นฮ่อ โดยจัดรถยนต์บรรทุกน้ำ 6000 ลิตร และรถยนต์บรรทุกน้ำ 1000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าทำการดับไฟ โดยมีท่านกำนันประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ได้นำเครือข่ายไฟป่าบ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 และเครือข่ายไฟป่าบ้านหัวฝายหมู่ที่ 3 เข้ามาช่วยดับไฟสามารถควบคุมไฟได้เมื่อเวลา 18.00 น. พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายประมาณ 50 ไร่ ...

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดโครงการ Big Cleaning Day ร่วมกับฝ่ายปกครอง อาสาสมัครจิตอาสาตำบลทุ่งผึ้ง อาสาสมัครรักษ์โลก ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง อสม.พัฒนาทำความสะอาดวัดพระธาตุมหาโป้น ทำความสะอาดล้างตลาดสดบ้านแจ้คอน เก็บขยะตามถนน ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรม" เราทำดีด้วยหัวใจ" ในครั้งนี้

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้งร่วมชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 จัดทำฝายกักเก็บน้ำลำน้ำแม่วัง แม่น้ำตาก จำนวน 4 จุด โดยเทศบาลสนับสนุนกระสอบแรงงานชาวบ้านเพื่อใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้งในเขตตำบลทุ่งผึ้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง มอบหมายให้นายประเสริฐ มุงเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ นายเสรี หน้าผ่อง สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมจัดทำฝายชลอน้ำกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางโดยมีนายสงัด อินทรวงผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและทีมงานตามโครงการ "ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างฝายชลอน้ำเพื่อพัฒนาสู่พลังงานไฟฟ้า"โดยมีนายอุทาน สมเพราะ ผู้ใหญ่บ้านแม่ช่อฟ้าหมู่ที่ 5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครรักษ์โลก ชาวบ้านแม่จอกฟฟ้า ร่วมกิจกรรมทำฝายชลอน้ำลำห้วยแม่จอกฟ้าหลายๆจุด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่ม ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมทำแนวกันไฟป่าขุนวังทิศตะวันตกของแม่น้ำวัง โดยมีเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งนำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง รองนายก สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับฝ่ายปกครองนำโดยนายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครจิตอาสา อาสาสมัครรักษ์โลก จนท.ดับไฟป่ากิ่วคอหมา อาสาสมัคร อส.ทป.ตำบลทุ่งผึ้ง ว่าที่ .ร.ต ดุจเดี่ยว วงค์ภัคค์ เกษตรอำเภอแจ้ห่ม ชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ในการทำแนวกันไฟฯ ...

วันที่ 28 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ฝ่ายปกครองนำโดยนายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง กรรมการหมู่บ้าน จิตอาสาตำบลทุ่งผึ้ง อาสาสมัครรักษ์โลก อาสมัคร รสทป.เจ้าหน้าทีดับไฟป่ากิ่วคอหมา ชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 ร่วมแรงร่วมใจ "ทำดีด้วยหัวใจ" ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ในช่วงฤดูแล้งฯ