วันศุกร์, เมษายน 16, 2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1 โดยมี นายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธานในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ที่ประชุมมีมติเพื่อพิจารณารับโอนเลื่อยยนต์ จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือและรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายฯ ประจำปี 2563 รวมถีงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึุ้ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขั้นรับหลักการ)

วันที่ 23 พ.ย 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมีนายสมศักดิ์ อดเหนี่ยว ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญในการขอมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นำคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินสะสมแก่สภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ดังนี้ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพราะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2559 ในการนี้ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประชาธิปไตยกับประธานสภานักเรียนโรงเรียนแจ้คอนวิทยาด้วย