คลังเก็บหมวดหมู่: กิจการสภาเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายวิทยานนท์ ประสม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกับนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายจันทร์ ประสม รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายธงชัย มุงเมือง เลขานุการเทศมนตรี พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 มี นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งกล่าวแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยมีนายวิทยานนท์ ประสม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
1.การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
2. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
3. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
4. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
5. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งผึ้ง (สปสช.)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ครั้งแรก
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ครั้งแรก โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. เลือกประธานสภาฯ
2. เลือกรองประธานสภาฯ
3. เลือกเลขานุการสภาฯ
4. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ขิงปี 2565
5. เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โดย นายวิทยานนท์ ประสม สมาชิกสภาฯเขต 2 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ นายประกอบ สมเพราะ สมาชิกสภา เขต 1 เป็นรองประธานสภา และนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นเลขนุการสภาฯ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1 โดยมี นายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธานในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ที่ประชุมมีมติเพื่อพิจารณารับโอนเลื่อยยนต์ จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือและรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายฯ ประจำปี 2563 รวมถีงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึุ้ง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขั้นรับหลักการ)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

วันที่ 23 พ.ย 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมีนายสมศักดิ์ อดเหนี่ยว ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญในการขอมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นำคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินสะสมแก่สภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง15107429_1855465631331543_3470090691253613702_n 15134823_1855465681331538_4973544421731682963_n 15135863_1855465604664879_4292324047039638237_n 15170833_1855465697998203_4448592183553072099_n 15202623_1855465677998205_6563512339642201571_n

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง