คลังเก็บหมวดหมู่: กิจการสภาเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายวิทยานนท์ ประสม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกับนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายจันทร์ ประสม รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายธงชัย มุงเมือง เลขานุการเทศมนตรี พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
          เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 มี นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งกล่าวแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยมีนายวิทยานนท์ ประสม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
1.การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
2. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
3. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
4. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
5. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งผึ้ง (สปสช.)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง