คลังเก็บหมวดหมู่: กิจการสภาเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
     เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายประกอบ สมเพราะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1 และเขต2
ฝ่ายบริหาร นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสุขุม วังเสาร์ นายธงชัย มุงเมือง รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายสิทธิกร ใจกล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสาวแสงเดือน กุญชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ ดังนี้
– การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
– ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 เครื่อง
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายวิทยานนท์ ประสม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกับนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายจันทร์ ประสม รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายธงชัย มุงเมือง เลขานุการเทศมนตรี พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
          เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 มี นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งกล่าวแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยมีนายวิทยานนท์ ประสม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
1.การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
2. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
3. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
4. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
5. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งผึ้ง (สปสช.)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง