คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ 1

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ลป.ถ. 10-016 (สายไปเสี้ยวบ้าน) ตำบลทุ่งผึ้ง

ประกาศเปิดเผยราคกลาง ม.4