คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยป่าแงะ โดยการวางกล่อง(Gabion) พร้อมถมดิน บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมพนังโดยวางกล่อง(Gabion)พร้อมถมดิน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (ลำห้วยแม่ตาก ตรงจุดท่อลอดเหลี่ยม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ ถนนลูกรังข้างวัด บ้านแจ้คอน ม.๖ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฮ้าง ถนนทางไปสายป่าช้า หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง

กลาง ป่าช้า ม.1

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ถนนสายเหล่าเก้าเกี้ยง

กลาง เหล่าเก้าเกี้ยง

ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ถนนสายเหล่าเก้าเกี้ยง

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง