คลังเก็บหมวดหมู่: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

จ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยงเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวาด ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

จ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยงเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งผึ้ง ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

จ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยงเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จอกฟ้า ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้คอน ม.๖ ถ.สายเหล่าเก้าเกี้ยง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระยะทาง ๐.๑ ก.ม. ช่วงกิโลเมตร ๐+๔๔๐ ถึงกิโลเมตร ๐+๕๔๐ ผิวทางกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฮ้าง ถนนทางไปสายป่าช้า หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง ๐.๑๔๑ ก.ม.ผิวทางกว้าง ๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงกิโลเมตร ๐+๐๐๐.๐๐๐ถึงกิโลเมตร ๐+๑๔๑.๐๐๐ พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่

ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของคนพิการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านที่นี่