คลังเก็บหมวดหมู่: การประเมินผู้บริหาร

การประเมินผู้บริหารองค์กร(ผู้บริหารท้องถิ่น)ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ประเมินผู้บริหารท้องถิ่น รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม