คลังเก็บหมวดหมู่: การเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง(อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564

วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง ออกประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ในการเลือกตั้งให้กับประชาชน การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.,รปภ.,อสม.)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ดำเนินการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง(รปภ.)และ อสม. เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการซักซ้อมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในวันอบรม&รับมอบส่งอุปกรณ์การเลือกตััง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประชุมข้าราชการพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในวันอบรม วันรับมอบส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และการปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สุจริต โปร่งใส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

วันที่ 9 -10 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

 

 

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง