คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศทั่วไปของเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ 2 เดือน ก.พ.2566 (ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566(ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ.66)

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์​ 2566 (ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์​2566)
วิธีการจ่ายเงิน โอนตรงเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ ตามรอบการจ่ายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด สอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่ สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.ลำปาง โดยตรงหรือ โทร.054-265044 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

16

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีีงบประมาณ 2566