ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่  30 กันยายน 2564

 

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง/แบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง/แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำร้องทั่วไป

แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์

แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

แบบหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน

แบบหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพรายปี

แบบหนังสือแจ้งแสดงตน/แสดงเจตจำนงรับเบี้ยยังชีพ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

แบบลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

แบบคำขอลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)

แบบคำขอลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง