เทศบัญญัติตำบลทุ่งผึ้ง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564

ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลทุ่งผึ้ง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564

เทศบัญญัติตำบลทุ่งผึ้ง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553

 

 

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง