เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือและของดีอำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2566

     ตามที่อำเภอแจ้ห่ม ได้มีการจัดการประกวดรายการต่างๆ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์​ 2566 ในงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ และของดีอำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลืออำเภอแจ้ห่ม ซึ่งตำบลทุ่งผึ้งได้ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัล ตามรายการต่างๆ ดังนี้
✨การประกวดธิดาเจ้าพ่อพญาคำลือประจำปี 2566✨
🏆รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
น.ส.วาสนา พรมวิชัย เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ส่งเข้าประกวด
✨การประกวดรายการขันโตกเมืองเหนือเพื่อสุขภาพ✨
🏆รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ตำบลทุ่งผึ้ง บ้านช่อฟ้า ม.5 ส่งเข้าประกวด (น.ส. เบญจวรรณ อินนา,นางธรรมเนียม สมเพราะ,นางดา อินนา)
✨การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีอำเภอแจ้ห่ม✨
ประเภทผู้สูงอายุชาย
🚩 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ตำบลทุ่งผึ้ง (นายประเสริฐ รูปงาม) บ้านแจ้คอน ม.2 ส่งเข้าประกวด
ประเภทผู้สูงอายุหญิง
🚩รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ตำบลทุ่งผึ้ง (นางมาลัย หลีกเลี่ยง) บ้านทุ่งฮ้าง ม.1 ส่งเข้าประกวด
✨การประกวดการจัดนิทรรศการของดีประจำตำบล✨
🚩รางวัลชมเชย ได้แก่ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อบต.เมืองมาย อบต. วิเชตนคร อบต.แม่สุก และ อบต.แจ้ห่ม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566(ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ.66)

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์​ 2566 (ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์​2566)
วิธีการจ่ายเงิน โอนตรงเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ ตามรอบการจ่ายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด สอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่ สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.ลำปาง โดยตรงหรือ โทร.054-265044 ในวันและเวลาราชการ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
     เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายประกอบ สมเพราะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1 และเขต2
ฝ่ายบริหาร นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสุขุม วังเสาร์ นายธงชัย มุงเมือง รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายสิทธิกร ใจกล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสาวแสงเดือน กุญชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ ดังนี้
– การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
– ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 เครื่อง
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง