ขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้งานศูนย์เครื่องจักรกล กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ดำเนินการขุดลอกคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง ?ตามคำร้องของชาวบ้าน

1422239877651

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง