วันอาทิตย์, สิงหาคม 25, 2019
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 10 พ.ค 2561 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล, น.ส.พิมพา ล่ำสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน, เจ้าหน้าที่ อสม., นางวาสนา ใจหมั้น ผู้ใหญ่บ้านแจ้คอนหมู่ที่ 6, นายประพรรณ จันทรตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4, จิตอาสา อส.รักษ์โลก, อส.รสทป. พร้อมทั้งชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 6 และชาวบ้านทุ่งผึ้งหมู่ที่ 4 ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleanig Day ทำความสะอาด ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย...

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้งร่วมชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 จัดทำฝายกักเก็บน้ำลำน้ำแม่วัง แม่น้ำตาก จำนวน 4 จุด โดยเทศบาลสนับสนุนกระสอบแรงงานชาวบ้านเพื่อใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้งในเขตตำบลทุ่งผึ้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง มอบหมายให้นายประเสริฐ มุงเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ นายเสรี หน้าผ่อง สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมจัดทำฝายชลอน้ำกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางโดยมีนายสงัด อินทรวงผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและทีมงานตามโครงการ "ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างฝายชลอน้ำเพื่อพัฒนาสู่พลังงานไฟฟ้า"โดยมีนายอุทาน สมเพราะ ผู้ใหญ่บ้านแม่ช่อฟ้าหมู่ที่ 5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครรักษ์โลก ชาวบ้านแม่จอกฟฟ้า ร่วมกิจกรรมทำฝายชลอน้ำลำห้วยแม่จอกฟ้าหลายๆจุด

วันที่ 28 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ฝ่ายปกครองนำโดยนายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง กรรมการหมู่บ้าน จิตอาสาตำบลทุ่งผึ้ง อาสาสมัครรักษ์โลก อาสมัคร รสทป.เจ้าหน้าทีดับไฟป่ากิ่วคอหมา ชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 ร่วมแรงร่วมใจ "ทำดีด้วยหัวใจ" ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ในช่วงฤดูแล้งฯ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 และผู้ใหญ่บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ตลอดจนพี่น้องเหล่าจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประชาชนบ้านหัวฝายและบ้านทุ่งผึ้ง ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำในห้วยแม่ต๋างหน้าอ่างผาลาด เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน