วันอาทิตย์, กันยายน 26, 2021
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนปลัดเทศบาล คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด คำสั่งมอบหน้าที่การงานของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน กองช่าง คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน สำนักปลัด คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน กองคลัง