คลังเก็บหมวดหมู่: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งมอบหน้าที่การงานของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน กองช่าง

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน สำนักปลัด

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน กองคลัง

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง