มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

 

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง