จ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้)ไป-กลับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน