ต้อนรับและรับมอบนโยบายจากนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

139

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายถวิล กุญชร นายก ทต.ทุ่งผึ้ง/ผอ.ศูนย์อปพร.ทต.ทุ่งผึ้ง ได้มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ กุญชร ประธานฯศูนย์ อปพร.ทต.ทุ่งผึ้ง นำ อปพร.ในสังกัดจำนวน 12 คน ร่วมกับศูนย์ อปพร.จังหวัดลำปางรวม 69 คน ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายจากนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์ ปภ.เขต10 ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เกิดความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยนายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ปภ.ในเขตภาคเหนือตอนบน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ได้กล่าวถึงสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน พื้นที่ทั่วไปโดยรวมจะเป็นภูเขาเป็นส่วนมาก สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีทั้งไฟป่า หมอกควันไฟป่า ภัยแล้ง อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร: นายพงษ์พันธ์ กุญชร ประธานฯ อปพร.ทต.ทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน