ตรวจสอบพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

32

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายจันทร์ ประสม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายเสรี หน้าผ่อง สมาชิสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ นายสมคิด หลีกเลี่ยง สมาชิสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และสิบเอกสุรชัย ต่อสู้ จพง.ป้องกัน ฯ ร่วมตรวจสอบพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ขอให้ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับผลกระทบได้แจ้งรายงานผู้นำชุมชนด้วยนะครับเพื่อจะได้รวบรวมรายงานให้ผู้บังบัญชาทราบตามลำดับชั้นต่อไปครับ : ส.อ.สุรชัย ต่อสู้ จพง.ป้องกัน ฯ ทต.ทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน