ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562)

73
แบ่งปัน