ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019

40

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น.
อำเภอแจ้ห่มโดย นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแจ้ห่ม ได้มอบหมายให้ นายชูชาติ กาวิละ สาธารสุขอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประภาส กาเมืองลือ ปลัดอาวุโสอำเภอแจ้ห่ม และนายวสันต์ จันทร์ศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารสุขอำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจง ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ผู้เข้าร่วมประชุมมี นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านแจ้คอนและผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งฮ้าง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน