2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

44

วันที่ 2 เมษายน 2563
เทศบาตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ,กำนันตำบลทุ่งผึ้ง, ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับประมงอำเภอแจ้ห่มปลอยปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่โกงก๋างและอ่างเก็บน้ำแม่ต๋าง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระขนิฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 65 พรรษา
โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดลำปาง โดยการประสานงานของนายพศิน เครือคำ ประมงอำเภอแจ้ห่มจำนวน 250 ถุง

จึงขอขอบคุณประมงจังหวัดลำปางและประมงอำเภอแจ้ห่ม มา ณ โอกาสนี้

แบ่งปัน