แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2563

39

วันที่ 9 เมษายน 2563
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งนำได้จัดบริการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือนโดยการกำหนดมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
โดยกำหนดดังนี้
1) กำหนดจุดรับมอบเบี้ยยังชีพจุดละไม่เกิน 20 ราย
2) ให้ผู้สู้งอายุที่อายุ 70 ปีขึ้นไปให้รออยู่ที่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จะนำไปมอบให้ถึ่งบ้าน
3) ผู้สูงอายุที่จะมารับเบี้ยยังชีพจะต้องสวมหน้ากากอนามั
4) จะต้องผ่านจุดคัดกรองโดย อสม.ก่อน
5) นั่งหรือยืนห่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแจ้อคอน ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งฮ้าง ประธาน อสม.อสม.ทุกๆหมู่บ้านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรมคัดกรอง ผู้สูงอายุที่ ผู้พิการ ที่มารับมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

แบ่งปัน